video

รูปแบบโครงสร้างของอาคารสถานที่เป็นสิ่งบ่งบอกยุคสมัย เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม “Art Deco” ในไทยที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเฟื่องฟูอย่างมากในช่วงปีพ.ศ. 2473-2483 และยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เช่น อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก อาคารศาลอุทธรณ์ อาคารพาณิชย์ ถนนราชดำเนิน และสนามศุภชลาศัย