Branding Thailand

Branding Thailand

ลงทะเบียนฟรี

 
คุณมองเห็น “ไทย” ในฐานะประเทศ หรือวัฒนธรรม ในมุมมองอย่างไร? มุมมองที่จะ “สร้างประเทศไทย” ขึ้นมาใหม่ ให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม
.
“ไทย” ในฐานะวัฒนธรรม จะสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางสังคมอย่างไร?
.
อะไรคือมุมมองใหม่ สำหรับวัฒนธรรม “ไทย” ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศขึ้นมาใหม่ จากระดับรากหญ้า ถึงระดับสังคมประเพณี?
.
เราอยากเห็นประเทศ ‘ไทย’ เป็นอย่างไร เราอยากเห็นคน ‘ไทย’ เป็นอย่างไร สามารถสร้างได้จากมุมมองใหม่ที่เรามีให้กับรากของวัฒนธรรม
.
สิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ภาพยนตร์ดนตรีศิลปะ แฟชั่น การแสดง สถาปัตยกรรม งานออกแบบ งานฝีมือ หรือแม้กระทั่งอาหาร การกิน ล้วนแต่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่กําหนดความ ‘ไทย’
สําหรับคนไทยและชาวต่างชาติ และสร้างการปรากฏ (occuring) ของ ‘ไทย’ ในฐานะ Brand
.
Brand ที่ดี ย่อมทําให้สินค้าขายง่าย ถ้าประเทศไทย มี Brand ‘ไทย’ ที่ดี ทุกสิ่งที่ผลิตออกมาจาก ‘ไทย’ ก็จะได้กําไรทางการตลาดไปแล้วระดับหนึ่ง เป็นสิ่งที่รัฐควรลงทุน เพื่อให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น
.
ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาสร้าง “Brand Thai” ขึ้นมาใหม่ร่วมกัน ผ่านมุมมองของวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ “คิด” เพื่อ “เคลื่อน” ประเทศ “ไทย” ทั้งชาติ ไปด้วยกัน…
.
.
CARE และ ABC Book Fest ขอเสนอ…..
“Branding Thailand : มองไทยในมุมใหม่”
.
พบกับ “5 คนสำคัญ” ที่จะมานำเสนอการเปลี่ยนแปลงมุมมอง “ไทย” ด้วยมิติใหม่ทางวัฒนธรรม ด้วยการทำให้ไทย คือ “Brand”
พบกับ
– ต่อ สันติศิริ
– พิเชษฐ กลั่นชื่น (นำเสนอเป็น VDO)
– เฉลิมพล โรหิตรัตนะ
– ไตรเทพ วงไพบูลย์
– กวิตา วัฒนะชยังกูร
ดำเนินรายการโดย
-ดวงฤทธิ์ บุนนาค
พบกัน! 1 สิงหาคม 2563 : 13.30 – 16.00 น.
ที่งาน ABC Book Fest 2020
ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์